HVA ER RADON?

Om radon

Radon skyldes naturlig radioaktivitet 

Naturlig radioaktive stoffer finnes over alt. Et av disse er uran, som finnes i berggrunn og jordsmonn. Når uran brytes ned, dannes flere nye radioaktive stoffer (urankjeden). Sluttproduktet er stabilt bly. I denne kjeden finner vi radon.

 

Radon er en radioaktiv edelgass 

Radon er en gass som har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Radonatomene kan derfor lett unnslippe og komme ut i luften vi puster.

 

Hvor er radon et problem? 

Radon kan være et problem i barnehager, skoler, boliger og på arbeidsplasser.

Årsaken ligger i grunnforholdene, med alunskifter og uranholdig granitt. Dette sammen med morener og løsmasser, kombinert med byggeskikken vår, har ført Norge til verdenstoppen i radonproblemer.

Plan- og Bygningsloven


PBL §8 - 33, punkt 1 generelle krav:  
Bygningskonstruksjoner mot bakken skal utføres slik at forurensinger fra grunnen ikke kan trenge inn i byggverket og gi helseskade. 


PBL §8 - 33, punkt 4 radon: 
Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke kan eksponeresfor radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader. 

Veiledning til teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven konkretiseres §8 - 33: 
Forurensninger som kan tilføres inneluften fra byggegrunnen, er først og fremst fukt og radon. Konstruksjoner som er i kontakt med bakken, må derfor utføres så tette at forurensninger fra grunnen ikke kan trenge inn i byggverket og gi helserisiko.
IMG_5240
Statens Strålevern
http://www.nrpa.no/
 
Om radon på Wikipedia: 
http://no.wikipedia.org/wiki/Radon

Radon og helserisiko

Kunnskap om radonrisiko

Anslag av risiko ved radoneksponering er basert på epidemiologiske studier, både blant gruvearbeidere og i boligmiljø. Studiene viser klare sammenhenger mellom eksponering for radon og forekomst av lungekreft. 

Vurderinger av helserisiko ved radoneksponering er utført av en rekke internasjonale organisasjoner som Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Den Internasjonale Strålevernkommisjonen (ICRP). De anslag av risiko som er gitt av Statens strålevern baserer seg på disse vurderingene. Med de konsentrasjonene vi har i Norge, kan radon i inneluft være en vesentlig årsak til anslagsvis 5 - 15% av alle tilfeller av lungekreft i befolkningen. 

Det kan være store lokale variasjoner i ett og samme område. Det er nesten umulig å forutsi radonkonsentrasjonen i et bygg uten at det foretas en måling. Selv innenfor samme byggefelt kan det være store variasjoner fra bolig til bolig.

Hvorfor er radon farlig?

  • Radon og datterproduktene av radon avgir alfastråler. 
  • Alfastrålene kan skade levende celler slik at de utvikles til kreftceller. 
  • Alfastrålene stoppes lett i luft og trenger ikke gjennom hudoverflaten. 
  • De eneste delene av kroppen som får stråledoser av betydning, er luftveiene (bronkiene    og lungene). 
  • Mange individuelle forhold er avgjørende, men risikoen for lungekreft vil i alle tilfeller øke    både med konsentrasjonen av radon og hvor lenge man oppholder seg i lokalene. 

Det oppstår totalt ca. 1900 nye tilfeller av lungekreft i den norske befolkning hvert år. Det er beregnet at ca. 300 av disse tilfellene kan ha radoneksponering i boliger som årsak. Hvor stor risiko radon representerer, er avhengig av hvor høy konsentrasjon det er av radon i luften der man oppholder seg.

Kilde: Statens strålevern